Terveydenhuollon Ammattilaisten Tietosuojaseloste

Lataa täältä tai tulosta kopio Celgenen terveydenhuollon ammattilaisten tietosuojakäytännöstä.

1. JOHDANTO JA YHTEENVETO

Celgene ymmärtää henkilötietojen suojaamisen tärkeyden ja on täysin sitoutunut suojaamaan sellaisten terveydenhuollon ammattilaisten sekä muiden lääkintäalan ammattilaisten (kuten tilastotieteilijöiden sekä sairaaloiden, klinikoiden, yliopistojen, viranomaisten ja yleishyödyllisten yhteisöjen edustajien) henkilötietoja, joiden kanssa Celgene on tekemisissä (jäljempänä “terveydenhuollon ammattilaiset”).

Tämä seloste sisältää tietoa siitä, mitä, miksi ja miten henkilötietoja käsitellään sekä tietoja yksilöiden oikeuksista.

Viittaukset ”Celgene”, ”konserni”, ”sisaryhtiöt”, ”osakkuusyhtiöt”, ”me”, ”meitä”, ”meidän” jne. viittaavat Celgene Corporationiin ja sen sisar- ja osakkuusyhtiöihin ympäri maailmaa.

2. HENKILÖTIETOJESI MAHDOLLINEN KÄSITTELY

Säilytämme vain niitä sinua koskevia tietoja, joita tarvitaan Celgenen ja sinun välisen suhteen hoitamiseen. Tästä suhteesta riippuen saatamme käsitellä sinua koskevia tietoja. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi:

 • Yleiset tiedot: nimi, posti- ja/tai sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika sekä muut tiedot, kuten valokuvat ja digitaaliset kuvat sekä äänitallenteet, maksuihin liittyvät tiedot, viranomaisten myöntämät henkilötodistukset (esim. ajokortti, passi, verotunnistenumero), sopimukset, viestintään liittyvät mieltymykset, Celgenelle esitetyt tiedustelut, erityisehdot (ruokavalioon liittyvät mieltymykset/vaatimukset, esteettömyyteen liittyvät tiedot);
 • Ammattiin liittyvät tiedot, kuten työnimike, koulutustiedot, ammatillinen pätevyys, kirjoitetut lääke- ja hoitomääräykset, työkokemus, ammatilliset luvat, verkostot ja osakkuudet, ohjelmat ja toiminta, joihin on osallistuttu, yksin tai muiden kanssa laaditut julkaisut, palkinnot, lautakuntien/hallitusten jne. jäsenyydet, ammatilliset konferenssit ja tapahtumat, ammattiasema, vaikutusmahdollisuuden taso sekä yksittäiset matka- ja kulutiedot.
 • Yksilön arviointiin liittyvät tiedot, kuten sisäiset arvioinnit, palautteet, arviot, luokittelut tai ammattitoimintaan ja tuloksiin liittyvä suorituksen arviointi.

Avoimuuteen liittyvät tiedot: maksuihin ja tarjottuihin palveluihin liittyvät tiedot, laskuihin ja verotukseen liittyvät tiedot.

3. TIETOLÄHTEET

Useimmissa tapauksissa keräämme tietoja suoraan sinulta itseltäsi, vaikka joskus tietoja hankitaankin vaihtoehtoisista lähteistä, kuten, julkisesti käytettävissä olevista lähteistä (kuten verkkosivustot, sosiaalinen media ja muut digitaaliset alustat, julkaisutietokannat, lehdet, järjestöt, toimitusten verkkosivustot, kansalliset rekisterit, ammatilliset hakemistot ja kolmansien osapuolten terveydenhuollon ammattilaisia sisältävät tietokannat) tai puolestamme toimivilta ulkopuolisilta alihankkijoilta ja palveluntarjoajilta.

4. MIKSI KÄSITTELEMME TIETOJASI

Käsittelemme tietoja vain sovellettavan lainsäädännön sallimiin tarkoituksiin. Lainsäädäntö saattaa vaihdella riippuen asuinpaikastasi sekä paikoista, joissa toimimme. Käsittelemme sinua koskevia tietoja seuraavista syistä:

 • Liiketoiminnan hoitaminen: esimerkiksi kysymyksiin ja kommentteihin vastaaminen, yhteistyön ja maksujen hoitaminen, tietojen käsittely tilanteissa, joissa kansainvälinen tai liiketoimintaan liittyvä matkustus on tarpeen koulutusta tai konsultointia varten, sinun kutsumisesi tapahtumiimme tai osallistumaan toimintaamme, neuvonta toiminnassa, johon liittyy terveydenhuollon ammattilaisia, terveydenhuollon organisaatioita, potilasjärjestöjä, yksittäisiä potilaita ja kliinisten tutkimusten organisaatioita, hoidosta päättämiseen tarvittavan tutkimuskirjallisuuden toimittaminen terveydenhuollon ammattilaisille sekä muu kaupallinen toiminta, esimerkiksi tieteellisten tietojen toimittaminen;
 • Lainsäädännön, muun sääntelyn, alan parhaiden käytänteiden sekä eettisten velvoitteiden noudattaminen:esimerkkeinä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tapahtuneesta kanssakäymisestä ilmoittaminen avoimuussyistä, Celgenen käyttöehtojen tai muiden lainmukaisten oikeuksien toteuttaminen, sovellettavien lakien tai viranomaisten säädösten ja pyyntöjen noudattaminen, esim. lääketurvallisuustoimintaan liittyvien tietojen hankinta ja ilmoittamiseen liittyvien velvoitteiden noudattaminen sekä alan standardien ja omien käytäntöjemme noudattaminen;
 • Strategisten ja tutkimustavoitteiden saavuttaminen: Olemme esimerkiksi tekemisissä keskeisten mielipidevaikuttajien kanssa, jotta yhtiön on mahdollista tehdä paremmin tietoon perustuvia ja objektiivisia päätöksiä;
 • Liiketoiminnan yhteydessä tapahtuva viestintä: esimerkiksi yksittäisten henkilöiden, organisaatioiden ja instituutioiden kanssa käytävä viestintä liiketoimintamme yhteydessä, palveluiden tarjoaminen sekä Celgenen ja sen asiakkaiden ja mahdollisten asiakkaiden välisten suhteiden hoito, markkinointi- ja kaupallinen viestintä lain sallimassa laajuudessa;
 • Turvallisuustoimet sekä huijausten ja petosten havaitseminen ja esto: esimerkiksi tietojesi suojauksen ja luottamuksellisuuden varmistaminen, Celgenen tapahtumien, tilojen tai verkostojen turvallisuuden varmistaminen;
 • Mahdolliset muut Celgenen ja kyseessä olevan terveydenhuollon ammattilaisen väliselle suhteelle olennaiset syyt.

Käsittelemme tietoja muista syistä, mikäli se on laillista (kuten arkistointi tai tieteellisiin tai markkinatutkimuksiin liittyvät tarkoitukset) tai mikäli laki velvoittaa yhtiötä tekemään niin (kuten tietojen raportointi Celgenen riskienhallinnalle sekä lääkkeiden turvallisuuteen liittyvät velvoitteet).

Käsittelyn laillinen peruste

Suorittamamme tietojen käsittely pohjautuu yhteen tai useampaan seuraavista perusteista:

 • olet antanut suostumuksesi (tällaisissa tapauksissa suostumus voidaan perua milloin tahansa);
 • käsittely on tarpeen kanssasi tekemämme sopimuksen velvoitteiden noudattamiseksi;
 • jonkun henkilön elintärkeä etu edellyttää sitä;
 • käsittely on tarpeen jonkin lakisääteisen tai oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi;
 • joissain olosuhteissa tietojen käsittely on tarpeen Celgenen tai jonkin kolmannen osapuolen oikeutetun edun vuoksi – esimerkiksi, käsittelemme tietoja tieteellisistä ja tilastollisista tutkimussyistä, lääkkeiden turvallisuuteen ja riskienhallintaan liittyvissä asioissa, liikesuhteiden ylläpitoon ja liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvistä syistä, mukaan lukien strategia- ja markkinointitoiminta.

Tietojen käsittelyn tieteellisen tutkimuksen tarkoitusta varten katsotaan olevan yhteensopivaa niiden alkuperäisten käsittelytarkoitusten kanssa, joita varten tiedot alun perin kerättiin.

Huomaathan, että tapauksissa, joissa sinulla on sopimus kanssamme tai joissa tietoja vaaditaan  lain nojalla, ja jos et anna pyydettyjä tietoja, Celgene ei välttämättä pysty täyttämään velvoitteitaan sinua kohtaan tai lakisääteisiä ilmoitusvelvoitteitaan (esim. terveydenhuollon ammattilaisten antaessa tietoja haittavaikutuksista).

Erityiset henkilötietoryhmät

Mikäli käsittelemme ylläkuvattujen tietojen lisäksi erityisiä henkilötietoryhmiä tietyillä lainkäyttöalueilla, esimerkiksi tietoja henkilön terveydestä, käsittelemme tietoja ainoastaan lain edellyttämien edellytysten mukaisesti.

Varmistamme, että esimerkiksi jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy käsittelyssä:

 • henkilö antaa nimenomaisen suostumuksensa (esim. esteettömyystiedot osallistuessasi Celgenen tapahtumiin);
 • työsuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvoitteet edellyttävät henkilötietojen käsittelyä;
 • tai käsittely on tarpeen terveydenhuoltoon tai työterveydenhuoltoon liittyvissä asioissa; ja

käsittely on tarpeen yleisen edun vuoksi kansanterveyteen liittyvissä asioissa, esimerkiksi vakavilta rajat ylittäviltä terveysuhilta suojautumiseksi tai korkeiden laatustandardien ja terveydenhuollon sekä lääkinnällisten tuotteiden tai lääkinnällisten laitteiden turvallisuuden varmistamiseksi.

 

5. MISSÄ KÄSITTELEMME SINUA KOSKEVIA TIETOJA

Pääkonttorimme sijaitsee Yhdysvalloissa, ja yhtiöllämme on toimintaa Euroopassa, Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja Etelä-Amerikassa. Yhdysvalloissa sijaitsevalla pääkonttorillamme sekä osakkuusyhtiöillämme ja tietyillä valikoiduilla palvelutoimittajillamme ja yhteistyökumppaneillamme maailmanlaajuisesti voi olla pääsy henkilötietoihin. Mikäli käsittelemme tietoja maissa, joiden henkilötietojen suojan taso poikkeaa yksilön oman maan suojan tasosta, ryhdymme kohtuullisiin ja asianmukaisiin oikeudellisiin ja tietoturvatoimenpiteisiin, jotta tietosi voidaan suojata niiden luvattomalta tarkastelulta, käytöltä tai luovuttamiselta. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi asianmukaista henkilötietojen suojaamista edellyttävien sitovien sopimusten ylläpitäminen.

ETA-alueella vakituisesti asuvat henkilöt – mikäli tietojasi siirretään ETA-alueen tai Sveitsin ulkopuolelle, Celgene ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että henkilötietosi suojataan riittävän tehokkaasti. Tällainen suojatoimi on esimerkiksi Euroopan komission hyväksymien mallisopimuslausekkeiden käyttö.

6. HENKILÖTIETOJESI LUOVUTTAMINEN

Luovutamme henkilötietoja, mikäli se on oikeutettua yhtiömme liiketoimintaan liittyvistä syistä sekä lainsäädännön edellyttämissä tilanteissa. Tietoja luovutetaan ainoastaan sovellettavien lakien mukaisesti, ja tietojen suojaamiseksi toteutetaan mahdollisuuksien mukaan asianmukaiset suojatoimenpiteet. Voimme luovuttaa tietoja Celgene-konsernin ja osakkuusyhtiöidemme kesken maailmanlaajuisesti.

Liiketoimintamme harjoittamisen mahdollistamiseksi saatamme luovuttaa tietoja myös kolmansille osapuolille, kuten julkisille- / sääntelyviranomaisille / valtion elimille (viranomaiset, mukaan lukien sosiaaliturvaan liittyvät virastot), kolmansille osapuolille, jotka tarjoavat meille palveluita (esimerkiksi tilintarkastukset, tietotekniikkapalvelut, avustaminen kliinisissä kokeissa ja tutkimuksissa tai terveydenhuoltoon liittyvän sääntelyn vaatimusten noudattamisessa), liike- ja yhteistyökumppaneille (kuten ulkopuoliset tutkijat).

Tietoja saatetaan luovuttaa myös silloin, mikäli jokin kolmas osapuoli ostaa Celgenen tai merkittävän osan yhtiön varoista, jolloin yhtiön hallussa olevat henkilötiedot sisällytetään siirrettäviin varoihin. Saatamme luovuttaa tietoja myös kanssasi tekemämme sopimuksen täytäntöönpanoa varten tai oikeuksiemme suojaamiseksi taikka työntekijöidemme, potilaidemme tai muiden (esim. Celgenen toimipisteissä vierailevien henkilöiden) oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojelemiseksi.

7. LUOKITTELU, AUTOMATISOITU PÄÄTÖKSENTEKO JA SINUN OIKEUTESI

Henkilötietojasi saatetaan yhdistää muihin sinua koskeviin, mahdollisesti jo Celgenen hallussa oleviin tietoihin ja tietoihin, joita on hankittu julkisista lähteistä, kuten tieteellisistä ja lääketieteellisistä julkaisuista, kansallisista rekistereistä ja internetistä. Voimme myös toteuttaa tapauskohtaisesti toiminnastasi ja/tai toimipaikkasi suorituksista sisäisiä arviointeja, arvioita, luokitteluja tai luokituksia.

Celgene käyttää algoritmia terveydenhuollon ammattilaisten tasojärjestykseen asettamiseksi heidän tutkimustoimintansa (mukaan lukien julkaisut) ja taitojensa, kuten kokemusvuosien ja pätevyyden perusteella. Sovellettavat palkkiot puheenvuoroista ja tapahtumiin osallistumisesta pohjautuvat tähän terveydenhuollon ammattilaisten tasojärjestykseen.

Lopullista päätöstä ei kuitenkaan tehdä koneellisesti, vaan se tehdään aina jonkun henkilön toimesta.

8. HENKILÖKOHTAISET VALINNAT: OIKEUDET JA PÄÄSY TIETOIHIN

Pääsy, tarkistus, poisto

Sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaan sinulla saattaa olla oikeus pyytää kopiota sinua koskevista, hallussamme olevista henkilötiedoista. Sinulla saattaa olla oikeus myös näiden tietojen tarkistamiseen, oikaisuun tai poistoon. Oikeuteesi tällaisten tietojen suhteen saatetaan soveltaa rajattuja oikeudellisia ja lainsäädännöllisiä rajoituksia. Katso tämän tietosuojaselosteen osio ”Ota yhteyttä”.

Markkinointia koskevat valinnat

Sinulla saattaa olla oikeus vastustaa tietojen käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin tai tieteellisten tietojen tai uutiskirjeiden lähettämistä varten. Mikäli kyseinen oikeus soveltuu, sinua pyydetään käyttämään viestinnässä olevia kieltäytymisen (“opt-out”) tai tilauksen perumisen mahdollistavia toimintoja. Jos olet rekisteröitynyt verkossa tai muulla tavalla ja sinulla on käyttäjätili, voit päivittää tietojasi ja valintojasi täällä. Katso tämän tietosuojaselosteen osio ”Ota yhteyttä”.

Käsittelyn vastustaminen ja lisäoikeudet

Mikäli suorittamamme tietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu tai yleinen etu, tai mikäli harjoitamme suoramarkkinointia, sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaan sinun on mahdollista vastustaa tietojesi käyttöä näihin tarkoituksiin. Sinun tulee ilmoittaa selkeästi ”vastustavasi käsittelyä” ottaessasi yhteyttä meihin tämän vastustamisoikeutesi käyttämiseksi.

Joissain olosuhteissa sinulla on myös muita oikeuksia, kuten tietojesi käsittelyn osittainen rajoittaminen, tai voit pyytää henkilötietojesi kopion toimittamista sinulle tai jollekin kolmannelle osapuolelle digitaalisessa muodossa.

Katso tämän tietosuojaselosteen osio ”Ota yhteyttä”.

Valituksen tekeminen tietosuojaviranomaisille

Sinulla saattaa olla oikeus tehdä valitus suoraan tietosuojaviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle, jos olemme mielestäsi käsitelleet henkilötietojasi laittomasti tai sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiasi loukkaavalla tavalla.

Rajoittamatta oikeutta valittaa suoraan viranomaiselle, olemme sitoutuneet suojaamaan henkilötietoja ja valitukset voi osoittaa suoraan Celgenelle. Yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojaselosteen osiosta ”Ota yhteyttä”.

9. KUINKA PITKÄÄN SÄILYTÄMME TIETOJASI

Pyrimme säilyttämään tietojasi vain niin pitkään kuin se on tarpeen tiettyä liiketoimintaan liittyvää tarkoitusta varten tai siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot kerättiin. Tietoja saatetaan säilyttää pidempään, mikäli sovellettava lainsäädäntö tai säädökset niin edellyttävät tai antavat meille siihen oikeuden.

10. TIETOJEN SUOJAAMINEN – TURVALLISUUS

Käytämme tietojen suojaamiseen asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä. Käsitellessämme terveydenhuollon ammattilaisten tietoja toteutamme kohtuulliset toimenpiteet tietojen suojaamiseksi häviämiseltä, väärinkäytöltä, luvattomalta luovuttamiselta, muuttamiselta, tuhoamiselta tai pääsyltä tietoihin.

11. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Saatamme päivittää tätä selostetta aika ajoin julkaisemalla muutokset täällä: https://www.celgene.fi/tietosuojapolitiikka/terveydenhuollon-ammattilaisten-tietosuojaseloste/. Mikäli olennaisia muutoksia tehdään, voimme ilmoittaa siitä suoraan henkilöille, mikäli lainsäädäntö sitä edellyttää, tai ilmoitamme asiasta selkeästi täällä: https://www.celgene.fi/tietosuojakaytanto/. On suositeltavaa tarkastaa säännöllisesti mahdolliset päivitykset kyseiseltä sivustolta.

12. OTA YHTEYTTÄ

Euroopan talousalueella / Sveitsissä, Aasiassa, Lähi-idässä, Afrikassa olevat terveydenhuollon ammattilaiset: Mikäli sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta tai haluat saada lisätietoja Celgenen tietosuojakäytänteistä, voit ottaa yhteyttä Celgenen tietosuojavastaavaan täyttämällä seuraavan: Tietosuoja Yhteystiedot tai postitse osoitteeseen:

Euroopan tietosuojavastaava
Route de Perreux 1,
2017 Boudry,
Switzerland

Yhdysvalloissa ja Kanadassa olevia terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ottamaan yhteyttä Celgenen maailmanlaajuisesta toiminnasta vastaavaan toimistoon täyttämällä lomakkeen tai postitse osoitteeseen:

Chief Privacy Officer
86 Morris Avenue
Summit, NJ 07901
United States

Päivitetty viimeksi toukokuu 2018