Yleinen Tietosuojakäytäntö

Lataa täältä tai tulosta kopio Celgenen yleisestä tietosuojakäytännöstä.

1. JOHDANTO JA YHTEENVETO

Celgenen tietosuojasitoumus

Celgene ymmärtää henkilötietojen suojan merkityksen ja huolehtii niiden tietojen suojaamisesta, jotka liittyvät henkilöihin, joiden kanssa yhtiö on tekemisissä. Näitä henkilöitä ovat esimerkiksi potilaat, yleisö, työntekijät, sääntelyviranomaiset, terveydenhuollon ammattilaiset ja liikekumppanit. Yhtiö on sitoutunut takaamaan näiden tietojen tietosuojan.

Tietoja tästä yleisestä tietosuojakäytännöstä

Tämä käytäntö on yleiskatsaus siitä, miten Celgene Corporation ja sen ympäri maailmaa sijaitsevat osakkuusyhtiöt käsittelevät henkilötietoja.  Lisäksi käytäntö selventää Celgenen pyrkimyksiä varmistaa, että henkilöt voivat tehdä omiin tietoihinsa liittyviä valintoja ja että he voivat vaikuttaa niihin paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tämän yleisen tietosuojakäytännön soveltamisala

Tämän käytännön erityisenä tarkoituksena on antaa tietoja Celgenen verkkosivuston ja mobiilisovellusten käyttäjille, Celgenen osakkeenomistajille, Celgenen kanssa tekemisissä olevalle yleisölle, Celgenen tuotteita käyttäville potilaille sekä henkilöille, joiden kanssa Celgene harjoittaa liiketoimintaa (mukaan lukien sääntelyviranomaiset, tavarantoimittajien ja liikekumppanien henkilöstö  sekä Celgenen  toimipaikoissa vierailevat henkilöt). Tämä käytäntö antaa tietoa myös henkilöille, joiden  kanssa Celgene harkitsee työsuhdetta (”Hakeminen töihin Celgenelle”, alla oleva osio 11),  sekä Celgenen lääkkeisiin liittyviin kliinisiin tutkimuksiin osallistuville potilaille (”Potilaita ja tutkimuksiin osallistuvia henkilöitä koskevat tiedot”, alla oleva osio 12).

Kyseisten tietojen avulla tiettyihin tietosuojakäytänteisiin on mahdollista tutustua tarkemmin. Tietoja Celgenen suorittamasta evästeiden ja samankaltaisten tekniikoiden käytöstä löytyy alla olevasta osiosta 15 Evästeet.

Terveydenhuollon ammattilaisille on tämän yleisen tietosuojakäytännön lisäksi lisää heitä koskevia tietoja erityisessä terveydenhuollon ammattilaisia koskevassa tietosuojaselosteessa https://fi.stgcelg1.com/tietosuojapolitiikka/terveydenhuollon- ammattilaistentietosuojaseloste/.

Viittaukset ”Celgene”, ”konserni”, ”sisaryhtiöt”, ”osakkuusyhtiöt”, ”me”, ”meitä”, ”meidän” jne. viittaavat Celgene  Corporationiin  ja sen sisar- ja osakkuusyhtiöihin  ympäri maailmaa. Luettelo sisar- ja osakkuusyhtiöistä sekä niiden sijaintimaista on nähtävissä osoitteessa https://www.celgene.com/.

2. CELGENEN MAHDOLLISESTI KÄSITTELEMÄT SINUA KOSKEVAT TIEDOT

Celgene saattaa käsitellä sinua koskevia tietoja. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi:

 • Yleiset tiedot, kuten nimi, posti- ja/tai sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika sekä muut tiedot, kuten valokuvat ja digitaaliset kuvat, maksuihin liittyvät tiedot, viranomaisten myöntämät henkilötodistukset sovellettavan lain mukaisesti (esim. ajokortti, passi, ammatillinen lisenssinumero), sopimukset, viestintään liittyvät valinnat, Celgenelle esitetyt tiedustelut
 • Ammattiin liittyvät tiedot, kuten työnimike, koulutustiedot, ammatillinen pätevyys, työkokemus, ammatilliset verkostot, ohjelmat ja toiminta, joihin olet osallistunut
 • Terveystiedot ja biometriset/geneettiset tiedot, jotka liittyvät tunnistettavissa tai tunnistamattomissa oleviin henkilöihin, ja ainoastaan tarpeen niin vaatiessa ja kun sovellettava lainsäädäntö sallii sen (mukaan lukien suhteessa Celgenen riskienhallintaan ja lääkkeiden turvallisuutta käsitteleviin ohjelmiin tai liittyen Celgenen toimipaikoissa vierailevien henkilöiden kulun esteettömyyteen)
 • Digitaaliset tiedot, jotka syntyvät Celgenen verkkosivustojen ja mobiilisovellusten käytöstä, kuten IP-osoite, sijaintisi paikannus, laitetunniste sekä evästeiden kautta lähetetyt

3. TIETOLÄHTEET

Useimmissa tapauksissa Celgene kerää tiedot suoraan sinulta, vaikka joskus tietoja sinusta saadaankin julkisista tai kolmansien osapuolten tietolähteistä alla olevien esimerkkien kuvaamalla tavalla:

 • Celgene saattaa kerätä julkisista tai kolmansien osapuolten lähteistä tietoja terveydenhuollon ammattilaisista markkinointia varten, tutkimustarkoituksiin sekä ammattitietojen varmentamiseen (kuten julkisesti saatavilla olevista tiedoista, kansallisista rekistereistä tai kolmansien osapuolten tietokannoista).
 • Terveydenhuollon ammattilaiset tai muut kolmannet osapuolet saattavat luovuttaa potilastietoja Celgenelle, mikäli tällainen on tarpeen sovellettavien, lääkkeiden turvallisuutta ja riskienhallintaa sääntelevien lakien
 • Celgene saattaa kerätä tietoja tietokoneeltasi tai muulta käyttämältäsi laitteelta vieraillessasi Celgenen verkkosivustolla. Tällaisia kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi internetprotokolla (IP), verkkotunnuksen nimi, internet-palveluntarjoaja, tiedot pyyntösi päivämäärästä ja kellonajasta sekä muut jäljitystekniikoiden välittämät Celgenen evästeseloste löytyy alempaa osiosta 15.
 • Tietoja saatetaan jakaa Celgenen konsernin sisällä, joihin kuuluvat myös yhtiön maailmanlaajuiset osakkuusyhtiöt.

4. MIKSI CELGENE KÄSITTELEE TIETOJA

Celgene käsittelee tietojasi vain sovellettavan lainsäädännön mukaisiin tarkoituksiin. Lainsäädäntö saattaa vaihdella riippuen asuinpaikasta sekä paikoista, joissa Celgenellä on toimintaa. Syitä käsittelyyn saattavat olla:

 • Celgenen ja yksittäisten henkilöiden välisen suhteen hoitaminen, esimerkiksi kysymyksiin ja kommentteihin vastaaminen, Celgenen tapahtumiin kutsuminen, lainsäädännöllisten velvoitteiden noudattaminen
 • Yhteistyöhön liittyvät ja tutkimukselliset syyt, esimerkiksi se, että Celgene voi tehdä tietoon perustuvia ja objektiivisia päätöksiä identifioidessaan ja ollessaan tekemisissä terveydenhuollon ammattilaisten ja keskeisten mielipidevaikuttajien kanssa sekä hoitaessaan yhteistyösuhteita terveydenhuollon ammattilaisten kanssa
 • Rekrytointi, ammatillisten tietojen käsittely, jonka avulla arvioidaan henkilöiden sopivuutta eri työtehtäviin Celgenellä
 • Markkinatutkimus, henkilöitä koskevien tietojen käsittely laillisia markkinatutkimustarkoituksia varten; Celgene kerää tietoja potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille tehtävien kyselyiden ja haastattelujen kautta, minkä tavoitteena on parantaa yhtiön tuotteita
 • Suoramarkkinointi, Celgene käsittelee tietoja, jotta se voi välittää markkinointitietoja henkilöille sovellettavan lainsäädännön mukaan (sinulla on mahdollisuus tehdä valintoja tämän suhteen – katso [linkki tämän käytännön ”Sinun oikeutesi” -osioon]).
 • Sääntelyn edellyttämä raportointi, tietojen käsittely tarpeen niin vaatiessa sääntelyn edellyttämien velvoitteiden noudattamiseksi erityisesti tapauksissa, joissa ne liittyvät lääkkeiden turvallisuutta ja riskienhallintaa koskeviin velvoitteisiin, sekä yhtiön menoja koskevaan avoimuuteen liittyvät velvoitteet sekä samankaltaiset, erityisesti lääkealaa koskevat

  Muut Celgenen ja sinun väliselle suhteelle olennaiset tarkoitukset

Celgene käsittelee tietoja muista syistä, mikäli se on laillista (kuten arkistointi tai tieteellisiin tai markkinatutkimuksiin liittyvät tarkoitukset) tai mikäli laki velvoittaa yhtiötä niin tekemään (kuten tietojen raportointi Celgenen riskienhallinnalle sekä lääkkeiden turvallisuuteen liittyvät velvoitteet).

Käsittelyn laillinen peruste

Celgenen suorittama tietojen käsittely pohjautuu yhteen tai useampaan seuraavista perusteista:

 • olet antanut suostumuksesi (tällaisissa tapauksissa suostumus voidaan perua milloin tahansa)
 • käsittely on tarpeen kanssasi tehdyn sopimuksen velvoitteiden noudattamiseksi
 • käsittely on tarpeen jonkin oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi
 • käsittely on tarpeen jonkun henkilön elintärkeän edun suojaamiseksi
 • käsittely on tarpeen yleisen edun kannalta
 • käsittely on tarpeen Celgenen oikeutetun edun vuoksi; Celgene esimerkiksi käsittelee tietoja tieteellisiä ja tilastollisia tutkimuksia varten, tietoja Celgenen toimipisteiden vierailijoista ja tavarantoimittajien henkilöstöstä ja tieteellistä kehitystyötä varten, tuotteiden ja palveluiden parantamiseksi sekä Celgenen henkilöstön, alihankkijoiden, potilaiden, tietojen ja muun omaisuuden suojelemiseksi ja rikosten estämiseksi (kuten petos, talousrikokset sekä aineettomien ja teollisuusoikeuksien varkaudet ja yhtiön tuotteiden valmistuksen ja muun toiminnan eheyden varmistamiseen tähtäävät turvallisuustoimenpiteet).

Erityiset henkilötietoryhmät Lisäyksenä yllä olevaan tulee mainita, että mikäli Celgene käsittelee henkilöitä koskevia erityisiä henkilötietoryhmiä tietyillä

lainkäyttöalueilla (mukaan lukien Euroopan talousalue) – esimerkkeinä tiedot henkilön terveydestä, uskonnosta, etnisyydestä, ammattiliittoon kuulumisesta, seksuaalisesta käyttäytymisestä ja suuntautumisesta sekä geneettiset ja biometriset tiedot – käsittely tapahtuu ainoastaan lain edellyttämien edellytysten mukaisesti.

Celgene varmistaa, että esimerkiksi jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy käsittelyssä:

 • henkilöt antavat nimenomaisen suostumuksensa (esimerkiksi Celgenen markkinointiaineistossa esiintymiseen suostumuksensa antavat potilaat);
 • työsuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvoitteet edellyttävät henkilötietojen käsittelyä;
 • jonkun henkilön elintärkeä etuedellyttää henkilötietojen käsittelyä;
 • käsittely on tarpeen terveydenhuoltoon tai työterveydenhuoltoon liittyvissä asioissa terveydenhuollon ammattilaisen kanssa tehdynsopimuksen mukaisesti; tai käsittely on tarpeen tieteellisiin tutkimuksiin liittyvistä syistä.

5. MISSÄ CELGENE KÄSITTELEE SINUA KOSKEVIA TIETOJA

Celgenen pääkonttori on Yhdysvalloissa, ja sillä on toimintaa Euroopassa, Aasiassa sekä Etelä- ja Pohjois-Amerikassa. Celgenen Yhdysvalloissa  sijaitsevalla pääkonttorilla       sekä Celgenen osakkuusyhtiöillä ja tietyillä valikoiduilla palvelutoimittajillamme ja yhteystyökumppaneillamme maailmanlaajuisesti voi olla pääsy henkilötietoihin. Mikäli Celgene käsittelee tietoja maissa, joiden henkilötietojen suojan taso poikkeaa oman maasi suojan tasosta, Celgene ryhtyy kohtuullisiin ja

asianmukaisiin oikeudellisiin ja turvallisuustoimenpiteisiin, jotta tietojasi voidaan suojata niiden luvattomalta tarkastelulta, käytöltä tai luovuttamiselta. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi asianmukaista henkilötietojen suojaamista edellyttävien sitovien sopimusten ylläpitäminen.

Euroopan talousalueella, jäljempänä ”ETA”, vakituisesti asuvat henkilöt – mikäli tietojasi siirretään ETA-alueen tai Sveitsin ulkopuolelle, Celgene ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että henkilötietosi suojataan riittävän tehokkaasti. Tällainen suojatoimi on esimerkiksi Euroopan komission hyväksymien mallisopimuslausekkeiden käyttö.

6. HENKILÖTIETOJESI LUOVUTTAMINEN

Celgene luovuttaa henkilötietoja, mikäli se on oikeutettua yhtiön liiketoimintaan liittyvistä syistä sekä lainsäädännön edellyttämissä tilanteissa. Tietojasi luovutetaan ainoastaan paikallisten sovellettavien lakien mukaisesti, ja tietojen suojaamiseksi toteutetaan mahdollisuuksien mukaan asianmukaiset  suojatoimenpiteet.  Celgene  voi luovuttaa tietoja jollekin yritysryhmän jäsenelle, toisin sanoen jollekin Celgenen osakkuusyhtiölle, Celgenen hallintayhtiölle sekä sen tytäryhtiöille.

Celgenen liiketoiminnan harjoittamisen mahdollistamiseksi Celgene saattaa luovuttaa tietoja myös kolmansille osapuolille, kuten julkisille tai sääntelyviranomaisille / valtion elimille (viranomaiset, mukaan lukien sosiaaliturvaan liittyvät  virastot).  Muita luovutuksen kohteena olevia ulkopuolisia tahoja ovat Celgenelle palveluita tarjoavat kolmannet osapuolet (esimerkiksi tilintarkastukset, tietotekniikkapalvelut, avustaminen

kliinisissä kokeissa ja tutkimuksissa), liike- ja yhteistyökumppanit (kuten ulkopuoliset tutkijat) sekä terveydenhuollon vaatimusten noudattamista tarkistavat ja siinä avustavat osapuolet. Tietoja saatetaan luovuttaa myös silloin, jos jokin kolmas osapuoli ostaa Celgenen tai merkittävän osan yhtiön varoista  (jolloin  yhtiön  hallussa  olevat henkilötiedot sisällytetään siirrettäviin  varoihin)  tai jos Celgenellä  on velvollisuus luovuttaa tai paljastaa henkilötietoja oikeudellisen tai sääntelyyn liittyvän velvoitteen tai pyynnön noudattamista varten.

Celgene saattaa luovuttaa tietoja myös henkilön kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpanoa varten tai Celgenen työntekijöiden, potilaiden tai muiden (esim. Celgenen toimipisteissä vierailevat henkilöt) oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojelemiseksi.

7. AUTOMATISOITU PÄÄTÖKSENTEKO JA HENKILÖIDEN OIKEUDET

Celgene ei tee päätöksiä ainoastaan automatisoidun tietojenkäsittelyn perusteella (mukaan lukien yksittäisen henkilön profilointi) ellei sinulle toisin ilmoiteta

8. HENKILÖKOHTAISET VALINNAT: OIKEUDET JA PÄÄSY TIETOIHIN

Pääsy, tarkistus, poisto

Sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaan (esim. Euroopan unionin tietosuojalainsäädäntö) sinulla saattaa olla oikeus pyytää kopiota Celgenen hallussa olevista sinua koskevista tiedoista. Sinulla saattaa olla oikeus myös näiden tietojen tarkistamiseen, oikaisuun tai poistoon. Oikeuteesi tällaisten tietojen suhteen saatetaan soveltaa rajattuja oikeudellisia ja lainsäädännöllisiä rajoituksia. Katso alempana oleva ”Henkilökohtaisten oikeuksien käyttö”.

Markkinointia koskevat valinnat

Sinulla saattaa olla oikeus vastustaa tietojen käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin tai tieteellisten tietojen tai  uutiskirjeiden  lähettämistä  varten.  Mikäli  kyseinen  oikeus soveltuu, sinua pyydetään käyttämään viestinnässä olevia ”kieltäytymisen (”opt-out”)” tai ”tilauksen perumisen” mahdollistavia toimintoja. Jos  olet rekisteröitynyt  verkossa tai muulla tavalla ja sinulla on käyttäjätili, voit päivittää tietojasi ja valintojasi täällä. Katso alempana oleva ”Henkilökohtaisten oikeuksien käyttö”.

Tietojenkäsittelyn vastustaminen ja lisäoikeudet

Mikäli Celgenen suorittaman tietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu tai yleinen etu tai mikäli Celgene harjoittaa suoramarkkinointia, sovellettavan tietosuojalainsäädännön (esim. Euroopan unionin tietosuojalainsäädäntö) mukaan henkilöiden on mahdollista vastustaa omien tietojensa käyttöä näihin tarkoituksiin (yllä olevassa osiossa ”Markkinointia koskevat vaihtoehdot” kuvattujen valintojen lisäksi).

Henkilöiden tulee ilmoittaa selkeästi ”vastustavansa tietojenkäsittelyä” ottaessaan yhteyttä Celgeneen vastustamisoikeuden käyttämiseksi.

 

Joissain olosuhteissa sinulla on myös muita oikeuksia, kuten tietojesi käsittelyn osittainen rajoittaminen, tai voit pyytää henkilötietojesi kopion toimittamista sinulle tai jollekin kolmannelle osapuolelle digitaalisessa muodossa.

Katso alempana oleva ”Henkilökohtaisten oikeuksien käyttö”.

Henkilökohtaisten oikeuksiesi käyttö

Voit käyttää henkilökohtaisia oikeuksiasi täyttämällä täällä löytyvän lyhyen kaavakkeen. Pyyntösi välitetään sen jälkeen sopivimmalle Celgenen tiimille. Sovellettavasta lainsäädännöstä ja pyynnön tyypistä riippuen henkilöitä saatetaan pyytää toimittamaan lisätietoja (mukaan lukien se, mitä edellytetään  pyytäjän  henkilöllisyyden todentamiseksi).

Euroopassa asuvien henkilöiden oikeus valittaa tietosuojaviranomaisille

Mikäli ETA-maissa tai Sveitsissä olevan henkilön mielestä Celgene on käsitellyt tietoja laittomasti tai kyseisen henkilön oikeuksia loukkaavalla tavalla tai rikkoen Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta, kyseisellä henkilöllä on oikeus valittaa suoraan asianomaiselle tietosuojaviranomaiselle.

Rajoittamatta oikeutta valittaa suoraan viranomaiselle on henkilötietojen suojaaminen Celgenelle erittäin tärkeää, ja valitukset voi osoittaa suoraan Celgenelle täällä.

9. KUINKA PITKÄÄN CELGENE SÄILYTTÄÄ TIETOJASI

Celgene pyrkii säilyttämään tietojasi vain niin pitkään kuin se on tarpeen tiettyä liiketoimintaan liittyvää tarkoitusta varten tai siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot kerättiin. Tietoja saatetaan säilyttää pidempään, mikäli sovellettava lainsäädäntö tai säädökset niin edellyttää tai antaa Celgenelle siihen oikeuden.

10. TIETOJEN SUOJAAMINEN – TURVALLISUUS

Celgene käyttää tietojen suojaamiseen asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä. Celgene tekee kaikki kohtuulliset toimenpiteet tietojen suojaamiseksi niiden häviämiseltä, väärinkäytöltä, luvattomalta luovuttamiselta, muuttamiselta, tuhoamiselta tai pääsyltä tietoihin.

11. HAKEMINEN TÖIHIN CELGENELLE

Celgene käsittelee  henkilötietoja  hakijoiden  tunnistamista,  työhakemusten  arviointia sekä muita työhakemusten arviointiin ja harkintaan tarvittavia henkilöstöhallinnon prosesseja varten. Käsiteltäviä tietoja saattavat olla esimerkiksi ammattiin liittyvät tiedot, kuten työnimike, koulutustiedot, ammatillinen pätevyys, työkokemus,  julkaisut  ja tieteellinen toiminta, ammatilliset verkostot, ohjelmat ja toiminta, joihin olet osallistunut.

Celgene saattaa työnhakuprosessin aikana käsitellä muitakin  tietoja,  joita ovat esimerkiksi henkilötunnus, verotuksellinen asema, pankkiyhteystiedot, tarkempi kuvaus tiedossa olevasta rajoituksista / työpaikan esteettömyystarpeista, taustatiedot, matka- ja kulutiedot, työsuoritustiedot, mahdollisia hätätilanteita varten annetut yhteystiedot, työkorvaus, työtunnit sekä lomiin ja luontoisetuihin liittyvät tiedot.

12. TIETOJA POTILAILLE JA TUTKIMUKSIIN OSALLISTUVILLE HENKILÖILLE

Celgene käsittelee Celgenen  hoitoja  ja palveluita  käyttävien  potilaiden  henkilötietoja sekä Celgenen lääkkeisiin liittyviin kliinisiin tutkimuksiin osallistuvien henkilötietoja. Celgenellä saattaa lisäksi olla pääsy potilastietoihin kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen yhteistyösopimusten nojalla  (esim. geneettiset  tiedot).  Nimesi, henkilötunnuksesi tai mahdolliset muut suoran tunnistamisesi mahdollistavat tiedot korvataan koodilla. Koodattuja tutkimustietoja käytetään vain kyseiseen tutkimukseen liittyviin tarkoituksiin sekä tutkimuslääkkeen turvallisuuden ja tehokkuuden seurantaan. Ainoastaan tutkimuslääkärin, Celgenen tai Celgeneä tutkimuksen suorittamisessa auttavien kolmansien osapuolten henkilöstön valtuutetuilla jäsenillä on pääsy tietoihin. Celgene saattaa siirtää koodattuja tutkimustietoja oman maasi ulkopuolelle (esimerkiksi Yhdysvaltoihin) niiden käsittelemistä varten tai niiden toimittamiseksi toimivaltaisille viranomaisille. Lisätietoja löytyy osiosta 5. ”Missä Celgene käsittelee tietojasi”.

Celgenellä ei ole pääsyä potilaiden ja tutkimuksiin osallistuvien henkilöiden nimiin tai yhteystietoihin, eikä Celgene yritä tunnistaa henkilöitä suoraan. Saat lisätietoja henkilötietojesi käsittelytavoista ottamalla  yhteyttä  omaan terveydenhuollon  tarjoajaasi tai tutkimukseen osallistuvien henkilöiden käytettävissä olevaan kliinisen tutkimuksen laitokseen. Celgene käsittelee avainkoodattuja tietoja potilaista ja tutkimuspotilaista – tällaisia tietoja saattavat olla esimerkiksi se, onko  heitä  yksi vai useampia, syntymävuosi, nimen alkukirjaimet tai satunnaisesti valittu yksilöivä tunniste. Näihin avainkoodattuihin tietoihin saatetaan yhdistää muita tietoja, kuten tiedot fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä, ruokavaliotiedot, etnisyys, seksuaalinen suuntautuminen, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät tiedot sekä muita lääketieteellisiä tietoja. Kliinisistä tutkimuksista kerätyt tiedot saattavat sisältää erityisiä henkilötietoryhmiä.

Celgene saattaa myös jakaa tutkimuksen aikana kerättyjä tietoja Celgenen ulkopuolisille tutkijoille jatkotutkimusta varten kansanterveyden edun nimissä. Celgene ei kuitenkaan anna henkilöllisyyteesi liittyviä tietoja näille tutkijoille.

Tämän lisäksi Celgene käsittelee yhtiölle vapaaehtoisesti antamiasi tietoja. Celgene käsittelee esimerkiksi antamiasi tietoja pyytäessäsi tietoja Celgenen lääkkeistä siinä laajuudessa kuin se on tarpeen, jotta pyyntöösi voidaan vastata. Näitä tietoja käytetään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Mikäli osallistujat ja asiaan muuten liittyvät henkilöt ovat alle 18-vuotiaita, tietoja käsitellään sovellettavan lainsäädännönmukaisesti, eikä niitä käsitellä ilman vanhemmalta tai lailliselta huoltajalta etukäteen saatua valtuutusta.

13. TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISIA KOSKEVAT TIEDOT

Celgene käsittelee terveydenhuollon ammattilaisten henkilötietoja. Käsiteltäviä tietoja ovat esimerkiksi yhteystiedot yritysviestintää varten, sopimukselliset, taloudelliset tai muut tarjottuihin palveluihin, tapahtumakutsuihin ja koulutustoimintaan liittyvät tiedot, ammatillista pätevyyttä koskevat tiedot sekä sinulta saatujen pyyntöjen käsittelyyn ja kaupallisen toiminnan hallintaan liittyvät tiedot.

Henkilötietojasi saatetaan yhdistää muihin sinua koskeviin, mahdollisesti jo Celgenen hallussa oleviin tietoihin ja/tai joita on hankittu julkisin menetelmin, joita ovat esimerkiksi, keräys tieteellisistä ja lääketieteellisistä julkaisuista, kansallisista rekistereistä ja internetistä. Mikäli haluat tarkistaa nämä tiedot, katso alla oleva osio ”Ota yhteyttä”.

Lisätietoja siitä, miten Celgene käsittelee terveydenhuollon ammattilaisten tietoja löytyy terveydenhuollon ammattilaisia koskevasta
tietosuojaselosteesta https://www.celgene.fi/tietosuojapolitiikka/terveydenhuollon-ammattilaisten-tietosuojaseloste/.

14. LAPSET

Celgenen verkkosivustot ja mobiilisovellukset eivät ole tarkoitettu tai suunniteltu alle 13- vuotiaille lapsille. Jos tiedämme, että henkilö on alle 13-vuotias, emme kerää hänestä tietoja, joista hänet voitaisiin tunnistaa.

Lisätietoja löytyy yllä olevasta osiosta 12, ”Tietoja potilaille ja tutkimuksiin osallistuville henkilöille”.

15. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ / JÄLJITYKSEN ESTO

Celgene saattaa käyttää ”evästeiksi” kutsuttua tekniikkaa sekä muuta samankaltaista jäljitystekniikkaa verkkosivustollaan sekä muissa digitaalisissa palveluissa, mukaan lukien sijaintitiedon paikantaminen Celgenen verkkosivustolla ja mobiilisovelluksessa. Eväste on pieni tiedosto, joka sijoitetaan laitteellesi ja jota käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Käyttökokemuksen tekeminen tehokkaammaksi, nopeammaksi ja helpommaksi muistaen valintasi (kuten kieli, näyttö ja muut asetukset) ja pitäen istuntoa yllä sekä todennussyistä. Tämän avulla voimme tarjota sinulle paremman käyttökokemuksen. Näistä evästeistä puhutaan myös istuntoevästeinä, todennusevästeinä ja käyttäjärajapinnan mukautuksen evästeinä.
 • Hyödyllisten tietojen hankkiminen sivuston käyttötavoista keräämällä tietoja sivustolla kävijöiden määrästä sekä muusta käytöstä. Tämän avulla voimme parantaa Näistä evästeistä puhutaan myös analyyttisina evästeinä. Tätä

tarkoitusta varten Celgene käyttää palveluita, kuten Google Analyticsiä, mikä tarkoittaa sitä, että myös Googlella ja samankaltaisilla palveluntarjoajilla on pääsy näihin tietoihin (mukaan lukien IP-osoitteesi sekä mahdolliset muut laitetunnisteet, kuten IMEI-numero (kansainvälinen matkaviestimen laitetunnus) ja MAC-osoite).

 • Helpon pääsyn varmistaminen Celgenen sosiaalisen median Tämän avulla voimme kohdistaa sinuun ja jakaa sinulle yhtiön sisältöä sivustoilla, kuten Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus, YouTube tai Pinterest. Nämä ”sosiaalisen median lisäosat” saattavat tallentaa evästeitä ja samankaltaista tekniikkaa tietokoneellesi tai muille laitteille. Tämä merkitsee sitä, että sosiaalisen median sivustoilla saattaa olla pääsy näihin tietoihin (mukaan lukien IP-osoitteesi) ja ne saattavat havaita, että olet vieraillut Celgenen sivustolla.

Verkkoselain voidaan asettaa hallinnoimaan  evästeitä ja jopa hylkäämään  ne. Muistathan kuitenkin, että mikäli asetat selaimesi hylkäämään evästeet automaattisesti, verkkosivuston käyttökokemuksesi ei tule olemaan enää sama: valintojasi ei muisteta, kaikki toiminnallisuudet eivät ole välttämättä käytettävissäsi, etkä välttämättä pääse siirtymään tiettyihin sivustojen osioihin tai käyttämään sivustojen tiettyjä ominaisuuksia.

Huomaathan, että Celgene ei tällä hetkellä tue ”Do Not Track” -selainasetuksia. Celgene jatkaa uusien teknologioiden arvioimista ja saattaa ottaa jonkin standardin käyttöön, kun sellainen luodaan.

Lisätietoja evästeistä, evästetyypeistä ja evästeiden hallinnasta (mukaan lukien niiden estäminen ja poistaminen) löytyy sivustolta http://www.allaboutcookies.org

16. MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÖN

Celgene saattaa päivittää tätä käytäntöä aika ajoin julkaisemalla muutettuja versioita täällä: https://www.celgene.fi/tietosuojapolitiikka/celgene-yleinen-tietosuojakaytanto/. Mikäli olennaisia muutoksia tehdään, Celgene ilmoittaa siitä suoraan henkilöille, mikäli lainsäädäntö sellaista edellyttää tai ilmoittaa asiasta selkeästi
täällä: https://www.celgene.fi/tietosuojapolitiikka/.

17. OTA YHTEYTTÄ

Otathan meihin yhteyttä, mikäli sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä tai haluat lisätietoja Celgenen tietosuojakäytänteistä.
Voit ottaa yhteyttä Euroopan tietosuojavastaavaan tai Celgenen tietosuojajohtajaan täyttämällä alla olevan yhteydenottolomakkeen tai kirjoittamalla osoitteeseen:

(Euroopan talousalueella / Sveitsissä, Aasiassa, Lähi-idässä, Afrikassa vakituisesti asuvat henkilöt)

Euroopan tietosuojavastaava
Route de Perreux, 1
2017 Boudry
Switzerland

(Yhdysvalloissa/Kanadassa vakituisesti asuvat henkilöt)

Chief Privacy Officer
86 Morris Avenue
Summit, NJ 07901 United States

Päivitetty viimeksi toukokuu 2018