Hallintotapa

Tehokas yrityksen hallintotapa
Celgene Corporation varmistaa proaktiivisesti, että sen käytännöt ja toimintatavat tukevat vahvaa hallintotapaa, läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta. Celgenen kulttuuri perustuu integriteettiin, eettisyyteen, terveeseen päätöksentekoon ja käytäntöihin, jotka heijastavat arvojamme ja sitoutuneisuutemme potilaisiin.

Yhtiön riippumaton ja erittäin sitoutunut hallitus ottaa tehtävänsä vakavasti ja auttaa meitä ennakoimaan ja ottamaan käyttöön parhaat menetelmät osaksi liiketoimintaamme.

Tässä ovat hallituksemme jäsenet sekä komiteat

Hallintoperiaatteet
Celgenen hallintoperiaatteet muodostavat kehyksen yrityksen hallinnoinnille ja ohjaukselle sekä auttavat hallitusta täyttämään velvoitteensa. Periaatteet heijastavat hallituksen sitoumusta valvoa käytäntöjen ja päätöksentekoprosessien tehokkuutta sekä hallitus- että johtotasolla. Tarkoituksena on maksimoida osakkeenomistajien sijoituksen arvo pitkällä aikavälillä.

Liiketoiminnan eettiset periaatteet
Celgenen toiminta perustuu rehellisyyteen, integriteettiin ja vastuullisuuteen. Nämä tärkeät käsitteet muodostavat raamit yrityksemme arvoille ja pohjan Liiketoimintamme eettisille periaatteille.

Taloushallinnon eettinen ohjeisto
Celgenen toimitusjohtaja, talousjohtaja ja kaikki talousosaston työntekijät noudattavat taloushallinnon eettistä ohjeistoamme.

Vaatimustenmukaisuus ja etiikka
Celgenen on laatinut erilaisten säännösten noudattamista ja etiikkaa koskevan ohjelman, jonka tarkoituksena on antaa tietoa ja edistää ilmapiiriä, joka kannustaa avoimeen viestintään etiikkaan ja säännösten noudattamiseen liittyvissä kysymyksissä. Ohjelman tulee myös antaa kaikille työntekijöille kohtuullinen käsitys siitä, kuinka he voivat havaita ja ilmoittaa mahdollisista rikkomuksista.

Celgenen liiketoiminnan eettisissä periaatteissa kuvataan tärkeimmät riskialueet ja periaatteet, joiden tulee ohjata henkilöstön toimia.

Yhteiskuntapolitiikka ja poliittinen aktiivisuus
Yksityissektorin yrityksille on tärkeää ja sopivaa harjoittaa yhteiskuntapolitiikkaa. Me Celgenessä katsomme, että yhteistyö päätöksentekijöiden kanssa on erittäin tärkeää, jotta voimme varmistaa, että politiikassa tuetaan lääketieteellistä innovointia ja elintärkeiden lääkkeiden hyvää saatavuutta. Harjoitamme yhteiskuntapolitiikkaa parantaaksemme potilaiden elämää sekä edistääksemme ihmisten terveyttä innovatiivisen tieteen avulla ja asettamalla potilaat aina keskiöön.