Henkilöstön turvallisuus

Maailmanlaajuinen ympäristö ja terveys

Henkilöstö on Celgenen tärkein voimavara. Pyrkimyksenämme on taata turvallinen, terveellinen ja ympäristön kannalta vastuullinen työympäristö henkilöstöllemme ja yksiköissämme vieraileville henkilöille. Tavoitteenamme on käyttää maailman johtavia maailmanlaajuisia ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelmia (EHS, Environment, Health and Safety), jotta voimme tehokkaasti minimoida työ- ja ympäristöriskit. Varmistamme kaikkien työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden saavuttaaksemme tämän tavoitteemme ja houkutellaksemme myös jatkossa osaavimpia työntekijöitä organisaatiomme kaikille tasoille.

Celgene valvoo, seuraa ja raportoi säännöllisesti yrityksen työterveyteen ja turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä ja tutkii jatkuvasti erilaisia riskejä voidakseen suojata henkilöstöään paremmin. Erityisen tärkeää tämä on niiden työntekijöiden osalta, joiden työhön liittyy korkea sairastumisriski. Esimerkiksi laboratoriohenkilöstö käsittelee monenlaisia kemikaaleja ja biologisia aineita, ja laitoshenkilökunta saattaa joutua käsittelemään haitallisia materiaaleja ja aineita. Tällaiselle henkilöstölle tarjoamme ennalta ehkäisevää koulutusta, neuvontaa ja riskikoulutusta sekä tarvittaessa myös aineiden käsittelyohjelmia, joissa keskitytään mahdollisiin, vakaviin sairauksiin.

Periaatteet:

Ympäristö-, terveys- ja turvallisuustavoitteiden integroiminen liiketoimintastrategioihimme ja -suunnitelmiimme.

Ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta koskevien lakien, standardien ja asetusten noudattaminen kaikissa toimintamaissamme.

Ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta koskevan koulutuksen järjestäminen henkilöstölle ja koulutuksen tarjoaminen työtehtävistä suoriutumista varten.

Pyrkimys taata haitaton ja ympäristön kannalta kestävä työpaikka. Taustalla on ajatus siitä, että vaaratilanteet, vahingot ja ympäristöpäästöt voidaan estää sopivilla riskienhallintatoimilla.

Vastuullinen toiminta ja avoin viestintä asiakkaiden, naapurien, henkilöstön, viranomaisten edustajien ja muiden sidoshenkilöiden kanssa tuotteidemme ja toimintamme turvallisuusprofiilien suhteen.

Johdon ympäristö-, terveys- ja turvallisuuseettisen tietoisuuden edistäminen määrittämällä suoritetavoitteet liiketoimintastrategioissamme.

EHS-kultur

 

Celgene EHS logo, Working Together to Minimize Risk

Tärkeiden EHS-hankkeiden kautta yritys on luonut kulttuurin, jossa henkilöstöä kannustetaan toimimaan oikein ja tiedostamaan, että he voivat ilmoittaa turvallisuuteen vaikuttavista vaaratilanteista sekä vaarallisista olosuhteista ja toimintatavoista. Joitain tärkeitä vuonna 2014 toteutettuja EHS-hankkeita:

 • Prosessiturvallisuus. Vaatimusten integrointi jo teknologiansiirtoprosessin varhaisessa vaiheessa sekä tuotanto- että T&K-prosessien kohdalla.
 • Riskien ehkäisy. Riskien minimointi lisäämällä tietoisuutta riskien ehkäisystä, käsittää koulutuksen, sekä tapaturmien/vaaratilanteiden hallinnan ja seurannan.
 • Bioturvallisuus. Bioturvallisuuteen keskittyminen tuotannossa ja proaktiiviseen toimintatapaan kannustaminen riskien vähentämiseksi.
 • Terveys- ja turvallisuuskoulutus. Tarvittavan koulutuksen tarjoaminen yrityksen eri toiminnoille maailmanlaajuisesti. EHS-tietoisuuden lisäämisen jatkaminen ohjelmilla, jotka on sovitettu yritystä varten tunnistettujen riskien perusteella.
 • Vahinkojen/sairauksien/vaaratilanteiden hallinta. Riskien proaktiivinen hallinta. Perimmäisten syiden analysointi. Kannustaminen vaaratilanteista ilmoittamiseen ja niiden korjaamiseen.
 • Ergonomia. Maailmanlaajuisen ohjelman tarjoaminen ja keskittyminen alueellisiin vaatimuksiin ja säännöksiin sekä riskienhallintaan.

EHS-kulttuurin parantamiseksi hallintajärjestelmät keskittyvät suurimpiin mahdollisiin turvallisuusriskeihin, jotka koskevat T&K-, tuotanto-, kenttä- ja toimistohenkilöstöä. Työntekijöitä kannustetaan ilmoittamaan vaarallisista olosuhteista tai mahdollisista riskeistä jo varhaisessa vaiheessa, koska varhainen ilmoittaminen vähentää vakavia seurauksia.

Vuonna 2014 Celgene otti käyttöön tehokkaan ergonomiaohjelman, joka on tarkoitettu koko henkilöstölle ja suorassa valvonnassa oleville alihankkijoille. Ergonomia on sovellu tieteenala, jonka tarkoituksena on sovittaa tehtävä sen suorittajan mukaan tuottavuuden maksimoimiseksi ja työn suorittajan epämukavuuden, väsymyksen ja vammojen vähentämiseksi. Ohjelman tavoitteena on sovittaa työympäristöt henkilöstön mukaan ja tehdä näin työtehtävistä entistä turvallisempia, mukavampia ja tehokkaampia. Annamme henkilöstölle ergonomiaan liittyviä käytännön tietoja, jotka koskevat työtekniikoita, välineitä, harjoituksia ja vammojen ennaltaehkäisyä. Ergonomiaohjelmamme kehittymisen myötä olemme havainneet, että ergonomiaan liittyvät vammat ovat vähentyneet huomattavasti.

Boydryssa ja muissa Celgenen Sveitsin toimipisteissä on keskitytty ensisijaisesti kriisivalmiuteen ja siihen liittyviin varautumissuunnitelmiin, lääketieteellisen tuen parantamiseen ja avun tarjoamiseen yrityksen kaikille Sveitsin yksiköille. EHS-tukea on annettu tässä yhteydessä Celgene Chemicalsin toiminnoissa Zofingenissa. Vuonna 2014 näiden yksikköjen kaikki työntekijät osallistuivat viiden turvallisia toimintatapoja edistävän ja henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoja ehkäisevän perussäännön täytäntöönpanoon ja niitä koskevaan koulutukseen.

Henkilöstön terveyden edistäminen

Celgene investoi henkilöstönsä terveyteen ja hyvinvointiin sekä tarjoaa monia ohjelmia, palveluja ja koulutusmahdollisuuksia terveellisen elämäntavan edistämiseksi.

Ravinto- ja liikuntaohjelmat

 • Food For Thought -hanke, joka edistää ravitsevan ja terveellisen ruoan tarjoamista yksiköiden kahvioissa
 • Tuettu harjoittelu siihen oikeutetuille työntekijöille Yhdysvalloissa ja Euroopassa
 • Kuntosali valikoiduissa Celgenen toimipisteissä
 • Terveelliset ruokavaihtoehdot työpaikoilla ja kokouksissa
 • Ohjelma Weight Watchers® at Work
 • Kansalliset verkkoseminaarit, jotka keskittyvät moniin eri aiheisiin, kuten luonnonmukaisiin elintarvikkeisiin, sydänterveyttä edistäviin ohjelmiin, stressin vähentämiseen ja influenssakauteen
 • Euroopassa järjestettävät tapaamiset, joiden yhteydessä järjestetään aktiivisesti tiimiyttämisaktiviteetteja
 • Tuki (koulutus tai taloudellinen avustus) työntekijöille, jotka osallistuvat juoksu-, pyöräily- tai muuhun urheilutapahtumaan
 • Tuki työntekijöille, jotka yhdessä pelaavat jotain joukkuelajia paikallisissa liikuntatapahtumissa

 Terveysohjelmat

 • Näytämme Yhdysvalloissa esimerkkiä tarjoamalla henkilöstöllemme syöpähoitoja koskevan sairausvakuutuksen.
 • Verenpaineen seuranta
 • Kansalliset influenssarokotteet
 • Työsuhde-etuusjärjestelmät, jotka antavat Yhdysvalloissa työskenteleville työntekijöille ja heidän kauttaan vakuutetuille henkilöille pääsyn hyvään sairaanhoitoon ja ilmaisen tai edullisen tupakoinnin lopettamishoidon
 • Terveyskannustimet vuosittaiseen terveystutkimukseen, koloskopiaan, mammografiaan ja raskauden aikaisiin ohjelmiin
 • Mammografiatutkimukset paikan päällä Celgenen toimipisteissä New Jerseyssä
 • Mahdollisuus osallistua American Cancer Societyn® järjestämään Quit for Life® -ohjelmaan, joka antaa osallistujille tietoa ja käyttäytymisstrategioita tupakoinnin lopettamiseksi lopullisesti räätälöityjen ohjelmien ja verkkoyhteisön tuen avulla
 • Vuosittain Yhdysvalloissa järjestettävät terveysmessut, jotka tarjoavat ilmaisia terveystarkastuksia ja koulutusresursseja sekä jossa voi tavata eri terveydenhoitoviranomaisten ja -organisaatioiden edustajia

Isossa-Britanniassa terveyttä ja hyvinvointia edistetään kuukausittaisilla tapahtumilla, jotka keskittyvät turvallisuuteen sekä työn ja yksityiselämän tasapainottamiseen Tähän kuuluvat ns. uudenvuodenlupaus-terveystarkastus, kesäaktiviteetit ja kansallisten kampanjoiden yhteydessä järjestettävät tapahtumat esimerkiksi rinta- ja eturauhassyöpään liittyvän tietoisuuden lisäämiseksi. Myös Celgenen kenttätiimit saavat ilmoitukset eri aktiviteeteista, ja koko henkilöstö saa terveellisempää elämäntapaa edistäviä lahjoja ja kannustimia, kuten askelmittarit, uudelleenkäytettävät vesipullot ja välineet työ- ja kotiympäristön siivoamista varten.

Isossa-Britanniassa keskitymme ensisijaisesti työn ja yksityiselämän tasapainottamisen varmistaaksemme, että työntekijät hallinnoivat aikaansa tehokkaasti, ja luodaksemme stressittömän työympäristön. Resilience Workshop -työpajamme kannustaa ja auttaa henkilöstöä tämän tasapainon luomisessa stressinhallintakoulutuksen avulla ja käsittelee parhaita yhteistyömenetelmiä tiimityössä. Työpajan tarkoituksena on tehdä työntekijöistä vahvoja ja proaktiivisia. Saamamme palautteen avulla määritämme, kuinka henkilöstömme työn ja yksityiselämän välistä tasapainoa on parannettava yksilö- ja tiimikohtaisesti. Työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta keskustellaan myös Cultur Enquiry -ryhmäkeskustelussa ja yhteistyömalli, jonka puitteissa työpaikalle luodaan työntekijöiden toivoma selkeä ja johdonmukainen asennekulttuuri. Keskusteluissa keskitytään myös asianmukaiseen viestintään, työympäristöön, käytännesääntöihin ja muihin niihin liittyviin aiheisiin.

Isossa-Britanniassa Advanced Driver Training on pakollinen koulutusohjelma kaikille kenttätyöntekijöille ja pitkän matkan kuljettajille. Koulutus parantaa ennakoivien ja polttoainetta säästävien ajotekniikoiden osaamista sekä järjestelmällistä riskienhallintaa. Ohjelmassa käydään läpi myös ajoneuvon asianmukainen tarkastus, tieolosuhteet, liikennekäytänteet ja liikenneolot.

CEO Cancer Gold Standard

Vuoden 2014 joulukuussa Celgene oli yksi vain kolmesta biofarmasia-alan yrityksestä, jotka saivat CEO Cancer Gold Standard -akkreditoinnin sekä Yhdysvalloissa että maailmanlaajuisesti. Tämä huomionosoitus on tunnustus työstä, jota teemme ympäri maailman työntekijöidemme syövän ennalta ehkäisemiseksi, varhaiseksi havaitsemiseksi ja hoitamiseksi. Gold Standard tarjoaa helppokäyttöiset toimintapuitteet kaikkien toimialojen kaikenkokoisille työnantajille, jotka haluavat edistää työntekijöidensä ja heidän perheidensä terveyttä. Gold Standard -aseman saavuttamiseksi työnantajien täytyy tutkia ja arvioida sitoutumisensa henkilöstön terveyteen, ryhtyä toimenpiteisiin terveyden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi työpaikalla sekä vähentää työpaikalla esiintyviä syöpäriskejä.

Gold Standardia valvoo CEO Roundtable on Cancer, joka on toimitusjohtajista koostuva, voittoa tavoittelematon organisaatio. Organisaation perusti Yhdysvaltain entinen presidentti George H. W. Bush, ja se luotiin yhteistyössä National Cancer Instituten, johtavien syöpäkeskusten ja merkittävien terveysorganisaatioiden kanssa.

CEO Cancer Gold Standard logo

Yksi CEO Cancer Gold Standardin tärkeistä kulmakivistä on tupakoinnin lopettaminen työpaikoilla. Tupakointi on yksi tärkeimmistä ehkäistävissä olevista sairauksien ja ennenaikaisten kuolemien aiheuttajista. Nykyään noin 5,4 miljoonaa ihmistä kuolee vuosittain tupakasta johtuviin sairauksiin. Vuoteen 2030 mennessä määrän odotetaan nousevan yli kahdeksaan miljoonaan.

Luodaksemme terveen työympäristön kaikille työntekijöillemme, toimittajillemme ja vierailijoille kaikki Celgenen käytössä olevat alueet ja tilat ovat savuttomia. Savuttomuuskäytäntö kieltää tupakoinnin yrityksen kaikissa tiloissa, mukaan lukien kiinteistöt, rakennukset, vuokratut rakennukset, yrityksen ajoneuvot ja yrityksen sponsoroimat tapaamiset. Merkittyjä tupakointialueita ei ole, koska kaikenlaisen tupakoinnille altistumisen katsotaan olevan haitallista. Yhdysvaltain ja Kanadan toimipisteissä Celgene tarjoaa myös mahdollisuuden käyttää reseptivapaita tupakoinnin lopettamiseen tarkoitettuja tuotteita ja tupakoinnin lopettamiseen suunnattua verkko-ohjelmaa.